Liceu Artistik  Radio Classical Music
Liceu Artistik  Radio Classical Music

This station belongs to the Artistic School of Arts "Jordan Misja" Tirana Albania .We would like to invite our friends and all over the world to listen to the classical music selected tracks from our online library with Albanian and International composers .

Ky station I përket Liceut Artistik "Jordan Misja" Tiranë Shqipëri. Ne ftojmë të gjithë miqtë tanë në të gjithë botën të dëgjoinë muzikë klasike nga lista e zgjedhur e biblotekës tonë online me kompozitorët shqiptarë dhe ato ndërkombëtar

Liceu Artistik

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website