#80 - عوارض اختلاف زناشویی در فرزندان

#80 - عوارض اختلاف زناشویی در فرزندان

حمیرا غفاری سروشیان
00:43:26
Link

About this episode

تأثیر ازدواج ناموفق در جسم و ذهن انسان و فرضیه های اشتباه درباره ویژگی های یک ازدواج موفق