#79 - مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان - بخش دوم

#79 - مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان - بخش دوم

حمیرا غفاری سروشیان
01:00:30
Link

About this episode

مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان - بخش دوم

رادیو بامداد