#78 - مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان در مورد تبعيض و خشونت بر عليه زنان افغان

#78 - مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان در مورد تبعيض و خشونت بر عليه زنان افغان

حمیرا غفاری سروشیان
00:58:00
Link

About this episode

مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان در مورد تبعيض و خشونت بر عليه زنان افغان