#76 - عقل سلیم - بخش سوم

#76 - عقل سلیم - بخش سوم

حمیرا غفاری سروشیان
00:48:12
Link

About this episode

عقل معاش و مسايل ساده و بديهى زندگى كه به دليل سهل و ساده بودن از نظر مى‌افتند و در نتيجه اغلب باعث تجربه ناكامى، شكايت و نارضايتى زندگى مي‌شود