#75 - عقل سلیم - بخش دوم

#75 - عقل سلیم - بخش دوم

حمیرا غفاری سروشیان
00:47:16
Link

About this episode

عقل معاش و مسايل ساده و بديهى زندگى كه به دليل سهل و ساده بودن از نظر مى‌افتند و در نتيجه اغلب باعث تجربه ناكامى، شكايت و نارضايتى زندگى مي‌شود