#74 - عقل سلیم - بخش اول

#74 - عقل سلیم - بخش اول

حمیرا غفاری سروشیان
00:50:15
Link

About this episode

عقل معاش و مسايل ساده و بديهى زندگى كه به دليل سهل و ساده بودن از نظر مى‌افتند و در نتيجه اغلب باعث تجربه ناكامى، شكايت و نارضايتى زندگى مي‌شود