#13 - مثبت اندیشی
11 January 2021

#13 - مثبت اندیشی

جعفر زیوه و دکتر فریده نیرومند

فکر ما یک احساس در ما به وجود می‌آورد و احساس ما تعیین کننده‌ی عملی است که انجام می‌دهیم. به عنوان مثال اگر فرد به خود فکر مثبتی داشته باشد احساسی که در او به وجود می آید یک احساس مثبت است و این احساس مثبت به او قدرت و جرأت می‌دهد که بتواند با افراد دیگر ارتباط برقرار کند. و اگر فرد احساس مثبتی به خود نداشته باشد آن احساس منفی باعث ناتوانی و نداشتن جرأت برای ایجاد ارتباط با دیگران در آن فرد می‌شود