#30 - چگونه در زندگی به آرامش دست پیدا کنیم؟
15 May 2021

#30 - چگونه در زندگی به آرامش دست پیدا کنیم؟

جعفر زیوه و دکتر فریده نیرومند

چگونه در زندگی به آرامش دست پیدا کنیم؟ آرامش یک پدیده درونی، همون‌طور که عشق و شادی پیدیده‌های درونی هستند. و درون انسان مانند عمق یک اقیانوس همیشه آرامش برقرار است. اضراب‌ها و نگرانی‌ها و تشویش‌ها پدیده‌های ذهنی هستند که مثل طوفان سطح اقیانوش را مشوش و ناآرام می‌کنند راه رسیدن به آرامش درونی که در عمق وجود همه ما وجود دارد چیزی است که در این قسمت درباره‌ی آن صحبت می‌کنیم