صفویه - بخش هفتم، نفوذ افاغنه به نزدیکی اصفهان و سستی و خیانت فرمانده لشکر سلطان
07 January 2021

صفویه - بخش هفتم، نفوذ افاغنه به نزدیکی اصفهان و سستی و خیانت فرمانده لشکر سلطان

دکتر کریم افشار

نفوذ افاغنه به نزدیکی اصفهان و سستی و خیانت فرمانده لشکر سلطان