Pa panike! Emisyon PAWOL KOWONA ap ede w travese anbyen epok maladi kowonaviris la. L ap pran depi nan rasin tout sa kowonaviris la ye, ak tout enpak ekonomik, sosyal, sikolojik, tout opotinite ki mache ak kri kowonaviris la.