Fiami Radio
Fiami Radio

Mitory ny Filazantsara sy Manomana Vahoaka ho amin'ny Fanjakan'Andriamanitra ny Fiangonan'Andriamanitra Miray.

Radio podcast: https://anchor.fm/fiangonan-andriamanitra-m

FIAMI

FIAMI

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on TwitterFollow on InstagramFollow on Youtube

Announcements

Podcast radio

Efa azonao atao ny manaraka ny manaraka ny fianarana sy fandinihana Baiboly ao amin'ny Anchor FM. Fiangonan'Andriamanitra Miray.

September 20, 2022

Firehetam-po amin'ny Fahamarinana : ny tanjon'ny batisa sy ny fiangonana mandroso

Firehetam-po amin'ny Fahamarinana. Anio, andeha hojerena manokana ny momba ny Batisan'ny Rano sy ny atao hoe fiangonana mandroso. Misy maro ny karazana batisa, ohatra amin'izany ny batisa asitrika anaty rano, ny batisan-jaza, ny batisa fanafahana, fanasitranana, ny batisan'ny fibebahana, ary ny batisa ankamehana. Fa inona marina moa no tanjon'ny batisa araka ny tenin'ny Soratra Masina? Samy manana ny hevitra inoany koa ny olona momba ny atao hoe fiangonana mandroso. Raha nanontany ny hevitry ny olona maromaro izahay dia toy izao ny heviny. Karazany (1): Rehefa miakatra ny fanatitra dia mandroso ny fiangonana. Karazany (2): Rehefa maro ny mpivavaka dia mandroso izay ny fiangonana. Karazany (3): Rehefa miakatra ny fari-piainan'ny mpivavaka dia mandroso ny fiangonana. Ary samy milaza avokoa ireo fa tena tokony hanao fanentanana momba izany matetika ny mpitandrina mba hampandroso ny fiangonana. Fa inona marina moa, araka ny lazain'ny Baiboly, no atao hoe fiangonana mandroso? Ary inona no hetsika tokony hatao mba hampandroso ny Fiangonana? Ny raki-peo no mirakitra ny hafatra sy ny fanazavana fohy momba ny tanjon'ny batisa sy ny famaritana araka ny ambaran'ny Soratra Masina ny atao hoe "Fiangonana mandroso". Mihainoa finaritra tompoko !

June 22, 2022

Ny Pentekosta

Jesosy nanafatra ny mpianany hiandry ny fanomezana ny Fanahy Masina amin’ny andro Pentekosta « Ary, indro, Izaho mampitondra ny teny fikasan'ny Raiko ho anareo; fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. » (Lio 24:49) « Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. » (Asa 1:8) 120 ihany ny mpianatra nandray ny Fanahy Masina tamin’ny Pentekosta An’arivony maro ny olona nitorian’i Jesosy teny ny amin’ny Fanjakan’ Andriamanitra sy nampanantenainy ny Fanahy Masina, fa ireo ihany no niandry araka izay efa nafarany.

June 11, 2022