தீமையை நீக்கும் சக்தி - யானை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே.mp3

தீமையை நீக்கும் சக்தி - யானை வரும் பின்னே மணியோசை வரும் முன்னே.mp3

00:09:31