தீமையை மறைமுகமாக உயிர் வழி அருளை வைத்து நீக்கும் நிலை.mp3

தீமையை மறைமுகமாக உயிர் வழி அருளை வைத்து நீக்கும் நிலை.mp3

00:14:05