மாற்றி அமைக்கும் சக்தி தான் ஆத்ம சுத்தி.mp3

மாற்றி அமைக்கும் சக்தி தான் ஆத்ம சுத்தி.mp3

00:04:34