راهی که آمدیم- قسمت آخر- مجاهدین برای واکسیناسیون کرونا چکار کردند

راهی که آمدیم- قسمت آخر- مجاهدین برای واکسیناسیون کرونا چکار کردند

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:31:56
Link