راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۴- مجاهدین برای پیشبرد کارزارهای سیاسی شان در زمان پاندومی کرونا چکار کردند

راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۴- مجاهدین برای پیشبرد کارزارهای سیاسی شان در زمان پاندومی کرونا چکار کردند

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:29:39
Link