راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۳- اقدامات مجاهدین و مقاومت در مقابل سیاست ضد مردمی خامنه ای در باره کرونا

راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۳- اقدامات مجاهدین و مقاومت در مقابل سیاست ضد مردمی خامنه ای در باره کرونا

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:28:27
Link