راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۲- خط و سیاست رژیم در مقابل پاندمی کرونا

راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۲- خط و سیاست رژیم در مقابل پاندمی کرونا

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:19:48
Link