راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۱- سیاست خامنه ای بعد از قیامهای ۹۸

راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۱- سیاست خامنه ای بعد از قیامهای ۹۸

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:18:09
Link