راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۰- چرا قیام دیماه ۹۸ شکل گرفت

راهی که آمدیم- قسمت ۱۴۰- چرا قیام دیماه ۹۸ شکل گرفت

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:28:41
Link