راهی که آمدیم- قسمت ۱۳۸- واکنش رژیم در مقابل لو رفتن بمب گذاری در ویلپنت پاریس و پیامدهای آن

راهی که آمدیم- قسمت ۱۳۸- واکنش رژیم در مقابل لو رفتن بمب گذاری در ویلپنت پاریس و پیامدهای آن

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:25:58
Link