راهی که آمدیم- قسمت ۱۳۷- ارتباط قیام دیماه ۹۶ و خروج ترامپ از برجام

راهی که آمدیم- قسمت ۱۳۷- ارتباط قیام دیماه ۹۶ و خروج ترامپ از برجام

Radio Mojahed - رادیو مجاهد
00:25:06
Link