قاجاریه، بخش سوم، تاجگذاری آغا محمد خان قاجار و تهاجم به قفقاز و قتل عام مردم گرجستان

قاجاریه، بخش سوم، تاجگذاری آغا محمد خان قاجار و تهاجم به قفقاز و قتل عام مردم گرجستان

دکتر کریم افشار
00:29:57
Link

About this episode

قاجاریه، بخش سوم، تاجگذاری آغا محمد خان قاجار و تهاجم به قفقاز و قتل عام مردم گرجستان