قاجاریه، بخش ششم، آغاز سلطنت محمد شاه قاجار و ظهور فرقه‌های شیخیه و بابیه

قاجاریه، بخش ششم، آغاز سلطنت محمد شاه قاجار و ظهور فرقه‌های شیخیه و بابیه

دکتر کریم افشار
00:29:57
Link

About this episode

قاجاریه، بخش ششم، آغاز سلطنت محمد شاه قاجار و ظهور فرقه‌های شیخیه و بابیه