قاجاریه، بخش  پنجم، جنگهای ایران و روس وشکست ایران و تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای

قاجاریه، بخش پنجم، جنگهای ایران و روس وشکست ایران و تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای

دکتر کریم افشار
00:29:57
Link

About this episode

قاجاریه، بخش پنجم، جنگهای ایران و روس وشکست ایران و تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای