قاجاریه، بخش نهم، آغاز مخالفت و ایستادگی مردم در برابر حکومت ناصرالدین شاه

قاجاریه، بخش نهم، آغاز مخالفت و ایستادگی مردم در برابر حکومت ناصرالدین شاه

دکتر کریم افشار
00:29:57
Link

About this episode

قاجاریه، بخش نهم، آغاز مخالفت و ایستادگی مردم در برابر حکومت ناصرالدین شاه