قاجاریه، بخش هشتم، ادامه سلطنت ناسرالدین شاه و شکست او در حمله به هرات و از دست رفتن حاکمیت ایران بر هرات

قاجاریه، بخش هشتم، ادامه سلطنت ناسرالدین شاه و شکست او در حمله به هرات و از دست رفتن حاکمیت ایران بر هرات

دکتر کریم افشار
00:29:57
Link

About this episode

قاجاریه، بخش هشتم، ادامه سلطنت ناسرالدین شاه و شکست او در حمله به هرات و از دست رفتن حاکمیت ایران بر هرات