قاجاریه، بخش  هفتم، آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و قتل امیر کبیر به فرمان پادشاه

قاجاریه، بخش هفتم، آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و قتل امیر کبیر به فرمان پادشاه

دکتر کریم افشار
00:29:57
Link

About this episode

قاجاریه، بخش هفتم، آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و قتل امیر کبیر به فرمان پادشاه