قاجاریه، بخش دوم، سقوط سلسله زندیه و ظهور آغا محمد خان قاجار

قاجاریه، بخش دوم، سقوط سلسله زندیه و ظهور آغا محمد خان قاجار

دکتر کریم افشار
00:29:57
Link

About this episode

قاجاریه، بخش دوم، سقوط سلسله زندیه و ظهور آغا محمد خان قاجار