قاجاریه، بخش دهم، ترور ناصرالدین شاه و قتل او و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه و برقراری قانون مشروطه سلطنتی

قاجاریه، بخش دهم، ترور ناصرالدین شاه و قتل او و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه و برقراری قانون مشروطه سلطنتی

دکتر کریم افشار
00:29:57
Link

About this episode

قاجاریه، بخش دهم، ترور ناصرالدین شاه و قتل او و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه و برقراری قانون مشروطه سلطنتی