قاجاریه، بخش چهارم، به سلطنت رسیدن فتحعلیشاه قاجار

قاجاریه، بخش چهارم، به سلطنت رسیدن فتحعلیشاه قاجار

دکتر کریم افشار
00:29:57
Link

About this episode

قاجاریه، بخش چهارم، به سلطنت رسیدن فتحعلیشاه قاجار