داستان‌های مثنوی
#39 - کشتیبان و نحوی
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Past Episodes
#39 - کشتیبان و نحوی
Published: 12 June 2021
Duration: 00:27:25
#38 - داستان موسی و شبان - بخش دوم
Published: 11 June 2021
Duration: 00:29:47
#37 - داستان موسی و شبان - بخش اول
Published: 10 June 2021
Duration: 00:29:56
#36 - معاویه و ابلیس - بخش دوم
Published: 09 June 2021
Duration: 00:29:57
#35 - معاویه و ابلیس - بخش اول
Published: 08 June 2021
Duration: 00:29:54
#34 - اعرابی و خلیفه
Published: 07 June 2021
Duration: 00:29:44
#33 - حضرت سلیمان و هدهد
Published: 06 June 2021
Duration: 00:29:04
#32 - چهار مرغ فتنه‌جو
Published: 05 June 2021
Duration: 00:29:48
#31 - حکایت شیخ محمد سررزی غزنوی
Published: 04 June 2021
Duration: 00:29:41
#30 - شاگرد دوبین
Published: 03 June 2021
Duration: 00:29:44
#29 - به عیادت رفتن کَر بر همسایهٔ رنجور خویش
Published: 02 June 2021
Duration: 00:30:03
بهرام روانی
Published: 02 June 2021
Duration: 00:48:01
#28 - پادشاه و غلام
Published: 07 May 2021
Duration: 00:29:42
#26 - طاووس
Published: 05 May 2021
Duration: 00:30:04
#25 - داستان دژ هوش‌ربا - بخش دوم
Published: 04 May 2021
Duration: 00:28:57
#24 - داستان دژ هوش‌ربا - بخش اول
Published: 03 May 2021
Duration: 00:29:04
#23 - شهری و روستایی - بخش دوم
Published: 02 May 2021
Duration: 00:28:49
#22 - شهری و روستایی - بخش اول
Published: 01 May 2021
Duration: 00:28:58
#21 - گنج‌طلب بغدادی
Published: 30 April 2021
Duration: 00:28:34
#20 - مرد خفته و مار
Published: 29 April 2021
Duration: 00:29:14
#19 - مهمان ناخوانده
Published: 28 April 2021
Duration: 00:29:00
#18 - اشک چشم یتیم
Published: 27 April 2021
Duration: 00:29:01
#17 - مردی که از حضرت موسی درخواست کرد
Published: 26 April 2021
Duration: 00:28:54
#16 - موش و چَغز
Published: 25 April 2021
Duration: 00:29:33
#15 - شتر گمشده
Published: 24 April 2021
Duration: 00:29:58
#14 - توبه‌های نصوح
Published: 23 April 2021
Duration: 00:29:33
#13 - صدر جهان بخارا
Published: 22 April 2021
Duration: 00:28:48
#12 - مرد فقیر گله‌مند
Published: 20 April 2021
Duration: 00:27:18
پیر چنگی
Published: 05 April 2021
Duration: 00:30:19
طوطی و بقال
Published: 29 March 2021
Duration: 00:32:51
رومیان و چینیان
Published: 22 March 2021
Duration: 00:28:53
فیل در تاریکی
Published: 15 March 2021
Duration: 00:29:04
ایاز و شکستنِ گوهر
Published: 08 March 2021
Duration: 00:25:51
سلطان محمود و چارق ایاز
Published: 01 March 2021
Duration: 00:29:57
شب‌دزدان و سلطان محمود
Published: 22 February 2021
Duration: 00:29:36
خیاط شوخ طبع
Published: 15 July 2020
Duration: 00:28:10
آهو در طویله‌ی خران
Published: 08 July 2020
Duration: 00:31:18
صیاد و پرنده ی زیرک
Published: 01 July 2020
Duration: 00:25:53
طوطی و بازرگان
Published: 30 June 2020
Duration: 00:29:22