#73 - رشد و نِمُوّ دوران نوجوانی

#73 - رشد و نِمُوّ دوران نوجوانی

حمیرا غفاری سروشیان
00:50:34
Link

About this episode

يكى از مراحل رشد و نمو مرحله‌ی نوجوانی است كه هم براى والدين هم براى خود نوجوان دوران بحرانی
و بسيار حساسى است. درك و شناخت پدر و مادر از آن‌چه در مغز نوجوان مى گذرد كمك بزرگى است براى پشت سر گذاشتن اين دوره بدون به جا گذاشتن آثار مخرب در زندگى و آينده‌ی نو جوان‌ها