#56 - خطاهای شناختی

#56 - خطاهای شناختی

دکتر پروین نظامی
00:39:26
Link

About this episode

خطاهای شناختی