#54 - باورهای شرطی‌شده‌ی ما

#54 - باورهای شرطی‌شده‌ی ما

دکتر پروین نظامی
00:40:34
Link

About this episode

باورهای شرطی شده ما