මහා බලසම්පන්න ආශිර්වාද බෝධි පූජාව _ Maha Bala sampanna Ashirwadha Bodhi Puja _ Bodhi Pooja (320 kbps) (1).mp3

මහා බලසම්පන්න ආශිර්වාද බෝධි පූජාව _ Maha Bala sampanna Ashirwadha Bodhi Puja _ Bodhi Pooja (320 kbps) (1).mp3

00:16:14

About this episode

මහා බලසම්පන්න ආශිර්වාද බෝධි පූජාව _ Maha Bala sampanna Ashirwadha Bodhi Puja _ Bodhi Pooja (320 kbps) (1).mp3