ලස්සන ජීවිතයකට කවුද අකමැති - Who doesn't love a beautiful life.mp3

ලස්සන ජීවිතයකට කවුද අකමැති - Who doesn't love a beautiful life.mp3

ශිවන්ත දිල්ෂාන්
00:01:32
Link

About this episode

හෙළයේ මහා සක් හඬ.....

එතෙර මෙතෙර ශ්‍රී ලාංකික ඔබට නවමු මානයකින් රසවින්දයට කරන්නට,ඔබේ සවන පිනවන්නට අප සූදානම්.එක් වන්න හෙළමග රේඩියෝවත් සමගින්.

The great voice of the Hela .....

We are ready to entertain you Sri Lankans abroad in a new dimension, join Helamaga Radio.

हेला की महान आवाज .....

हम एक नए आयाम में विदेशों में आपका मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं, हेलमगा रेडियो से जुड़ें।

visit our youtube channel

Helamaga TV - https://www.youtube.com/channel/UC4e2p5VOjNhKgMTI7bJ3Neg