Četiri Bitna Pravila
10 January 2021

Četiri Bitna Pravila

Milos Petrovic

Prof. Jasmin Durić Komentar 4. Bitna Pravila بسم الله الرحامن الرحيم الحمد لله رب العامين الصلاة والسلام على النبي الأ مين و علي آ له و صحبه أجمعين و بعد: ‌‏ Od vladara pravovjernih,Ebu Hafsa Omera ibn el-Hataba radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da je rekao: "Zaista se djela cijene prema namjerama; i svakom čovjeku pripada ono što je naumio! Čija hidžra bude radi Allaha i Njegova Poslanika, ta hidžra je u ime Allaha i Njegova Poslanika. A onaj čija hidžra bude radi ovosvjetske koristi koju želi postići ili radi žene kojom se želi oženiti, njegova hidžra je radi onoga zbog čega se preselio!" (Prenose ga Buharija i Muslim) 📌 Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže: "Jedno od temeljnih ubjeđenja spašene skupine jeste da su vjera i iman sastavljeni od riječi i djela: govora srca i jezika, i djela srca, jezika i organa." 📝 (Akidetul-vasitijja, 123.) 🍃"Temelj naše vjere jesu četiri riječi, one su govor čovjeka koji je kod Allaha najbolji; -čuvaj se sumnjivih stvari -budi skroman -ostavi se onoga što te briga nije -i budi iskren u nijetu." Stihovi hafiza Ebul Hasen Tahir el Andalusi 🍃"Volim da svako ko uradi bilo koje djelo, klanja namaz, posti, podijeli sadaku, ili uradi ma koje drugo dobro djelo, pretekne ga nijetom, tj. donese nijet za njega prije nego što ga uradi.Poslanik alejhi sselam, je rekao: 'Zaista se djela cijene prema namjerama...' Ova je norma općenita i odnosi se na svaku stvar." Imam Ahmed ibn Hanbel 🍃Imam Ahmed ibn Hanbel rahimehullah, veli:"Načela Islama temelje se na tri hadisa, i to hadisu Omera:'Djela se cijene prema namjerama...';hadisu Aiše:'Ko unese u nasu vjeru ono što nije od nje, odbaceno je!'; i hadisu Nu'mana ibn Bešira:'Ono sto je dozvoljeno, jasno je; ono sto je zabranjeno, jasno je!'""...Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka ne smatra Njemu ravnim nikoga." (El-Kehf, 110) Šejh Abdur-Rahman es-Sa'di, Allah mu se smilovao, je rekao: "Onaj ko ostvari tevhid u potpunosti tako što će srce ispuniti imanom, tevhidom i iskrenošću, pa sve to potvrditi svojim djelima i u potpunosti se pokoriti Allahovim naredbama, i to dobrovoljno, iz žudnje i čežnje ka Allahu, još sve to ne zaprlja ustrajavanjem grijesima - taj će ući u Džennet bez polaganja računa i biće od onih koji će preteći druge u ulasku i zauzimanju mjesta u Džennetu." (El-Kavlus-sedid, str. 26) Najbolje dobro djelo je tevhid (učiniti Allaha jednim) a najveći grijeh je širk (učiniti Allahu sudruga). Rekao je Uzvišeni: "Uistinu Allah neće oprostiti da mu se čini širk a manje od toga oprostiće kome on hoće"! (Ibn Tejmijje, Medžmuatul-fetava)