#12 - تاثیر عشق بر سلامت روان
04 January 2021

#12 - تاثیر عشق بر سلامت روان

جعفر زیوه و دکتر فریده نیرومند

عشق آن انرژی‌ای است که به تمام آفرینش زندگی می‌ده. فلاسفه یونانی عشق را در سه مرحله تعریف می کنن. مرحله اول عشق جنسی و احساسی است. مرحله‌ی دوم عشق به خانواده است و مرحله‌ی سوم آن عشقی است که گوهر وجودی ما از آن درست شده و حد و حصری نداد و ابدی و ازلی است و عوامل خارجی زیبایی و ثروت و سلامتی تاثیری در آن ندارد و هر چه بیشتر از آن استفاده شود بیش‌تر می‌شود. در این برنامه به این پرداخته می‌شود که مراحل مختلف عشق چگونه بر سلامت روانی ما اثر می‌گذارد