Voice of Afghanistan
Voice of Afghanistan


رادیو  صدای افغانستان یک آدرس خصوصی، آزاد و بی طرف است که برای اخبار و اطلاعات کار می کند. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، اطلاعات یا دسترسی به اطلاعات بسیار مهم است، اما مردم بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات دقیق و منسجم نیاز دارند.

رادیو  صدای افغانستان خود را مسئول می داند که از طریق اطلاع رسانی به مردمش خدمت کند.

صدای افغانستان کاملاً آزاد و بی طرف است و به هیچ حزب و حکومتی تعلق ندارد. این نهاد متعهد به بیان حقایق عینی امور جاری در

    کشور و جهان با حفظ بی طرفی کامل به عنوان یک رسانه در بخش های هنری فرهنگی موسقی فعالیت میکند 

voice of afghanistan .tv

voice of afghanistan .tv

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Youtube

Announcements

Voice of Afghanistan

Canada

January 10, 2024