ஊரி தமிழ் வானொலி ( Uri Tamil Radio )
ஊரி தமிழ் வானொலி ( Uri Tamil Radio )

♥•亗ஊரி தமிழ் வானொலி URI TAMIL RADIO 亗•♥ உலகத் தமிழர்களின் உறவுப் பாலமாய், உங்கள் உணர்விற்கு வலுச் சேர்க்கும் வண்ணம் - புதுமைகளின் புரட்சியாய் புரட்சி படைக்கிறது உங்கள் புரட்சி வானொலி╠♥╣

Support Your Broadcaster

As you know, we are an independent broadcast station. For us, It has always been hard to maintain our broadcast without your support. To support us, please click to the donate button and then choose the app you’ll donate with. Thank you very much!

Donate with PayPal

♥•URI TAMIL RADIO ஊரி தமிழ் வானொலி•♥

♥•URI TAMIL RADIO ஊரி தமிழ் வானொலி•♥

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Instagram