វិទ្យុមង្គលជីវិតនិងសេចក្ដីសុខ FM99.00  ភ្នំពេញ
វិទ្យុមង្គលជីវិតនិងសេចក្ដីសុខ FM99.00  ភ្នំពេញ

@. « វិទ្យុ មង្គលជីវិត និងសេចក្ដីសុខ »

@. សម្ដែងដោយ ព្រះភិក្ខុ សទ្ធាធរោ អ៊ុន ដេត

គង់នៅកុដិលេខ២៨ វត្តមហាមន្រី្ដ សង្កាត់អូរឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជាធានីភ្នំពេញ។

@. ទ្រទ្រង់ការផ្សព្វផ្សាយ

Phone 012322687/070898511

_ ABA 000966646 { Un Det }

- Account wing 01889459 { Un Deth }

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on TwitterFollow on Instagram