Tele Radio Union Evangelica
Tele Radio sa Fondé nan Ané 2019 pa Rev. Frantz L. Doicin. Tele Radio sa se pou Ministè Inyon Evanjélik, Alcance Misionero Inc. nan Los Pomos, Distri Mounisipal, Don Juan Rodriguez, Barranca, La Vega, Rep. Dominikèn avèk objèktif pou Kreyé yon Enstriman Itil kap Edé nan travay Predikasyon Pawòl Bondyé a Legliz Evanjélik Domikèn-Ayisyen. Tele Radio Bondyé kap Transfòmé nanm, se yon Mirak. yon demostrasyon de Gras de Mizèrikòd Senyè nou-an, kap Soutni pa tout Moun ki genyen bon Volonté Pou Sèvi Bondye Lè yo Remèt yon Pati nan Byen yo pou Tele Radio sa kapab kontinyé Preché Sèlman Pawòl Bondye. Tout moun kap Kolaboré pou yon Evanjelizasyon Mondyal, pandan nap konpli avèk gran kòmandman de ale Preché Levanjil ak fè Disip nan tout Nasyon. (Este ministerio fue fundado en el año 2019 por el Rev. Frantz L. Doicin Pertenece al Ministerio Unión Evangélica, Alcance Misionero Inc. en Los Pomos, Barran, La Vega, Rep. Dominicana, con el interés de formar un instrumento útil que ayudara en la labor de la prédica de la palabra de Dios a la iglesia evangélica Dominico-Haitiana. La Emisora de Dios que Transforma Vida, es un milagro patente. Una demostración de la gracia ya la misericordia de nuestro Señor, ya que se sostiene de ofrendas de hombres y mujeres que en agradecimiento a Dios apoyan esta Emisora y hacen posible la evangelización mundial, cumpliendo con la gran comisión de id a predicar y hace discípulos a todas las naciones.)

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on Facebook