Suedee Radio

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไปแก่สมาชิก 2. เพื่อสานสัมพันธ์แก่มวลสมาชิก 3. ส่งเสริมกิจกรรมการซื้อดีด้วยมิตรไมตรี