នាទីពន្លឺឱវាទានុសាសនី
កម្មវិធី ពន្លឺឱវាទានុសាសន៏ វេលាម៉ោង០៩:០០នាទីព្រឹក (សម្តែងដោយៈ ព្រះអង្គគ្រូ វឌ្ឍសីលោ នៅ វណ្ណា ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ:012 44 22 46 / 096 828 6459)