සිංදු විතරමයි #රේඩියෝශෝවිත්විශ්ම tag එකෙන් සිංදු ඉල්ලන්න