វិទ្យុមានជ័យ FM 99.00 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
( FM99.0MHz ) FM99.0MHz (ខេត្ត​ បន្ទាយមានជ័យ) ទំនាទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម: TELL:012 21 46 77/097 847 99 00/081 52 77 99 Radio broadcast assistant: Job description More in this section Job description Salary and conditions Entry requirements Training Career development Employers and vacancy … Related jobs. Assistants undertake key administrative activities as well as assisting in planning, researching and producing live and pre-recorded radio programmes. They often have creative input on the development of new shows or features So you think you want to be