Radio Tondar

انجمن پادشاهی ایران چیست؟ انجمن پادشاهی ایران یک نهاد سیاسی است که برای براندازی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی بوجود آمده است. رهبری این انجمن سری از یازده نفر تشکیل شده است (انجمن مرکزی). بنیانگذار و چهره سرشناس انجمن پادشاهی دکتر «فرود فولادوند» است که در سه دهه گذشته به صورت آشکار و بی پروا کتاب «قرآن»، که امروز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، را برای ایرانیان و جهان بازگشایی کرده است. انجمن پادشاهی ایران بر اساس سنت شش هزار ساله ایرانیان فرا خوانده شده است و با برافراشتن درفش کاویانی، در نبود نهاد پادشاه وظیفه پدافندی و رهبری مردم را به عهده دارد. انجمن پادشاهی در تدارک این است که پادشاه ایران از میان بهترین پسر یا بهترین دختر ایران زمین، که شایستگی خود را در مبارزه برای به زیر کشیدن دولت اسلامی نشان داده است با رای مردم برگزیده شود. انجمن پادشاهی بر این باور است که شاهزاده رضا پهلوی (ولیعهد دوران پیش از انقلاب ننگین اسلامی) نه تنها شایستگی هیچ گونه سمت دولتی، مبارزاتی و ملی را ندارد، بلکه فعالیتهای ایشان در سه دهه پیش، تفرقه افکنانه، ناکافی و در نهایت بر خلاف منافع ایران بوده است. انجمن پادشاهی قوانین مشروطیت را نیز، که بخش بزرگی از «ناسیونالیسم شیعه» هنوز آن را سرچشمه تجدد ایران میدانند، عقب مانده و ارتجاعی و حاصل مصالحه مذهبیون مسلمان و ملیون میداند و پایبندی به آن را یک نوع عقبگرایی. آنچه که در ۱۴۰۰ سال گذشته در کشور ما حکم فرما بوده است خلافت اسلامی بوده است و با نظام پادشاهی کوچکترین نزدیکی ندارد. همه سلاطین و پادشاهان این دوره کم و یا بیش، یا خود بردگان مرام ننگین اسلام بوده اند و یا بر اساس قوانین و ملاحظات موجود، مجبور به نمایش اسلام پروری بوده اند. تنها در دوران دو پادشاه پهلوی است که ایران توانست با پشتیبانی نیروهای تجدد خواه خود، روی به فرهنگ ملی داشته باشد و قوانین نیاکانی را پرورانده و به آن نزدیک شود. اهداف انجمن پادشاهی در یک سند به نام «آیین ریشه ای»، یا پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی، برای فردای آزاد ایران، گردآوری شده است که آن را از تارنمای تندر میتوانید دریافت کنید. قوانین پیشنهاد شده در این سند از روشهای کشورداری نیاکان ما برگرفته شده است که همه آنها در دوران گوناگون بخصوص در دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی به مورد اجرا گذاشته شده است و امروزه همه این قوانین بن مایه بهروزی ملتهای پیشرفته جهان میباشد، اما خود ایرانیان که ابداع کنندگان این قوانین هستند از آن بی بهره هستند. با تکیه بر این آیین است که، کشور ایران به صورت انجمنی و رايزني ادراه میشود. پادشاه نهادی است در پدافند مردم و در مقابل دولت و نه بخشی از نهاد دولت. مجلس مرکزی (انجمن رایزنان)، از نمایندگان مستقیم مردم تشکیل شده است. فرد فرد مردم در اين پادشاهي از آموزش رايگان، اقتصاد همسان، پزشکی رایگان، برابری زن و مرد در مقابل قانون، آزادی های اجتماعی, آزادی كامل بيان و نوشتار، آزادی انديشه و گزينش باور، برخوردار میباشند. آئين ريشه ای با خرد كردن مسئولیت های اداری، و قدرت دادن وزارتخانه های كليدی، بين مجلس و نخست وزير پیشگیرنده ايجاد هرگونه خودكامگي ميباشد. در سایه این آیین است که فرد فرد مردم قادر خواهند بود از طریق انجمنهای روستا، بخش، شهر و استان، در تعیین سرنوشت خود شرکت کنند. پس از اعلام موجودیت انجمن پادشاهی ایران و فراخوانی از همه ایرانیاران در عرض چهار دهه گذشته هزاران جوان شیفته آزادی و فرهنگ ایرانی با تشکیل انجمنهای مستقل به این فراخوان پاسخ شایسته داده اند و با پیکار گسترده خود، تدارک براندازی دوات اسلامی و استقرار قوانین «آیین رشه ای» را میبینند. این جوانان در این پیکار از جان خود در راه میهن دریغ نمیکنند. هم میهنان جوان ما بی شک با نامهای «محمد رضا علی زمانی» و «آرش رحمانی پور»، قهرمانان ملی مبارزات سال ۸۸ آشنا شده اند و نام انجمن پادشاهی ایران را از زبان آنها شنیده اند. انجمن پادشاهی ایران نه در پی راه اندازی رفراندوم های بدون پشتوانه ملی و نه در پی برقراری جمهوری های قلابی از نوع آمریکایی آن مانند جمهوری های اسلامی عراق و افغانستان است. ما نه به دنبال نمایشات مخملی هستیم و نه فعالیت ما محدود به دنیای سایبری اینترنت میشود. راه آزادی و سربلندی ایران از روی جنازه ۱۴۰۰ ساله اسلام اهریمنی با گسترش فرهنگ ایرانی میگذرد. انجمنهای پادشاهی در کنار گسترش فرهنگ ایرانی با طراحی پنج مرحله ای «جنبش تندر» تدارک عملی براندازی این رژیم را به صورت قهرآمیز دیده اند و در حال اجرای آن هستند. از سوی انجمن پادشاهی ایران مهندس جمشید شارمهد پاینده ایران، کوبنده تندر.

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on TwitterFollow on Instagram