Phat thanh LSTV
Phat thanh LSTV

Chương trình Phát thanh LSTV thử nghiệm trên Internet! *Buoi trua thu 2 - 4 - 6: Tu 10h den 10h30 : Chuong trinh tieng Kinh Tu 10h30 den 11h : Chuong trinh tieng Dao Tu 11h den 11h30 : Chuong trinh tieng Tay *Buoi trua thu 3 - 5: Tu 10h den 11h00 : Chuong trinh tieng Kinh (live) Tu 11h00 den 11h30 : Chuong trinh tieng Dao Tu 1130h den 12h00 : Chuong trinh tieng Tay *Buoi toi: Tu 19h den 19h30 : Chuong trinh tieng Kinh Tu 19h30 den 20h : Chuong trinh tieng Dao Tu 20h den 20h30 : Chuong trinh tieng Tay *Chu nhat Buoi trua: Tu 10h den 10h15 : Ca nhac tieng Kinh Tu 10h15 den 10h45 : Ca nhac tieng Tay Tu 10h45 den 11h : Ca nhac tieng Dao *Buoi toi Chu nhat: -Tu 19h den 20h: Ca nhac theo yeu cau thinh gia (live).

Đài PT&TH Lạng Sơn

Visit our website to get notified latest news and updates.

Visit our website

Follow us

Let’s follow our station on social media!

Follow on FacebookFollow on TwitterFollow on Instagram

Announcements

Phat thanh LSTV

Chuong trinh phát thanh

April 21, 2022